Obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Lucie Housková (Fairly Local Design Shop)
Fakturační adresa: Hněvotín 494, 783 47 Hněvotín
Provozovna: Sokolská 22, 779 00 Olomouc
IČ: 06474101, DIČ: CZ8253095323
zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce

(dále jen „prodávající“)

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://fairly-local.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní (a to i ve formě objednávky- akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Tyto OP se obdobně a v racionálně aplikovatelné míře použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email) (podpůrně § 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. NOZ) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně či mimo prodejní prostory kupujícího (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře apod., není-li stanoveno jinak.

1.6. Tyto OP jsou viditelně umístěny na titulní stránce on-line obchodu (http:// fairly-local.cz) a kupujícímu je umožněno se s nimi v dostatečné míře seznámit před odesláním své objednávky. Okamžikem podání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obě strany jsou uzavřením kupní smlouvy vázány těmito obchodními podmínkami.

1.7. Pojmy

1.8.1. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných

podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.8.2. Kupujícím – spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.8.3. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho účet

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní/licenční smlouvy (včetně OP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o rozměrech, materiálu, doby dodání apod. a také uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s doručením zboží v ceně zahrnuty nejsou, není-li stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkami (např. čl. 4.9.); v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového a aktuálního ceníku. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Sdělení ostatních zákonných informací se řídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.

3.4. Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).

3.5. Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „přidat do košíku“),

3.5.2. registraci či přihlášení kupujícího

3.5.3. informace o způsobu a nákladech spojených s dodáním zboží a

3.5.4. způsobu úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha) (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Stejné informace je povinen sdělit prodávající kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či osobním kontaktu.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.8. Kupující má právo svou objednávku stornovat do 1 dne ode dne odeslání objednávky, a to zasláním žádostí storna na adresu houskoval@email.cz.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) týkající se zboží v nabídce e-shop, prodávajícím není povinen toto formálně oznámit kupujícímu, a smlouva pak vzniká samotným doručením zboží kupujícímu.

3.11. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, a veškeré doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.

3.12. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje její předmět a je její nedílnou součástí.

3.13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.15. Kupující obdrží daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy společně s dodaným zbožím, není-li dohodnuto jinak.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

platby v Kč v ČR: 2929207093, Česká spořitelna – kód: 0800
(dále jen „účet prodávajícího“)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, případné daně a poplatky, náklady na komunikaci prostředky na dálku.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky), do předmětu platby uvede své jméno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím (souvislost s čl. 3.13., § 2123 NOZ). Prodávající je povinen věc zjevně a dostatečně označit jako zásilku pro kupujícího.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny sortimentu nabízeného zboží a změny cen v odůvodněných případech, zejména při změně peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží. V případě změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku či nemožnosti obstarat objednané zboží apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou ceny souhlasí, objedná zboží jiné nebo svou objednávku zruší.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, výdajový pokladní doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho výslovným souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání apod. (§ 1837).

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 a násl. NOZ (kupní smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele) právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemně, a to do 14 dnů od převzetí zboží; u smlouvy na několik druhů zboží či dodání v několika částech je to do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží; u smlouvy na opakovanou pravidelnou dodávku je to do 14 dnů od převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující předem oznámí prodávajícímu na adresu elektronické pošty prodávajícího houskoval@email.cz Výjimkou je možnost kupujícího stornovat odeslanou objednávku do 1 dne ode dne odeslání a to žádostí o storno na email houskoval@email.cz.

5.3. Poruší-li některá ze smluvních stran prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví (§ 1977 a násl. s odkazem na § 1968 a násl. NOZ). Jde-li o nepodstatné porušení smluvních povinností, může druhá strana od smlouvy odstoupit v případě, když prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.

5.4. V případě, že je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně OP, platí, že se změnou OP souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu mimo jiné na adresu jeho sídla či na jeho adresu uvedenou pro doručování (i osobně) či na adresu elektronické pošty prodávajícího houskoval@email.cz. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

5.6. Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než od vrácení/prokázání vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) dle čl. 5.5. OP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud prodávající shledá vše v pořádku, v nejbližším možném termínu měsíčního zúčtování vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky s výjimkou nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. ve formě “kreditu či dárkového poukazu” u plně registrovaného kupujícího (spotřebitele). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno či nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (storno objednávky) s výjimkou viz výše. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li však vydání tohoto předmětu dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.11. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde- li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu nejlevnějším způsobem nabízeným prodávajícím.

5.12. V případě částečného započetí výroby zboží/plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny zboží/služby.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

 

6.1. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboží.

6.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/měsíc (slovy: padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě sjednaného osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího dohodnutým způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, apod.) vyzvat k osobnímu odběru zboží, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení zboží v místě převzetí. Kupující je povinen předložit prodávajícímu doklad o úplném zaplacení zboží. Jiná osoba než kupující může zboží převzít, pokud se prokáže zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem. Kupující je zároveň povinen si zboží prohlédnout za přítomnosti zástupce prodávajícího.

6.5. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží v sídle prodejce či nepřevzetím od přepravce (či na jiném předem dohodnutém místě), přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

6.6. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den, není-li stanoveno jinak.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu dle aktuálního ceníku dopravce.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně. (souvislost s čl. 4.6. – případné poškození zboží u přepravce).

6.10. Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

6.11. V případě, že po rozbalení dodaného zboží přepravcem zjistí kupující, že zboží je poškozené (např. rozbité sklo), je povinen uplatnit reklamaci u přepravce. V případě, že s tím prodávající výslovně (písemně) souhlasí, může kupujícím tuto reklamaci uplatnit u prodávajícího a prodávající ji bude uplatňovat u přepravce.

6.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.13. Orientační ceník:
Česká pošta – balík do ruky Kč 130,-

Zásilkovna - vyzvednutí na zvolené pobočce Kč 65,-

6.14. Dodací lhůta

Zboží skladem je odesláno (není – li uvedeno jinak) – do 2-4 pracovních dnů od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2087, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

7.2. Je-li smluvní stranou podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti (kupující), řídí se tyto vztahy mimo jiné i příslušnými obecně závaznými podmínkami autorizovaného servisu a podmínkami dovozců zboží do ČR. Prodávající nese vůči němu odpovědnost za škodu způsobenou prodávaným zbožím nejvýše do částky 200,- Kč, není-li stanoveno jinak.

7.3. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat.

7.6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

7.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

7.7.1. má věc jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé;

7.7.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

7.7.3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

7.7.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

7.8.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.8.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

7.8.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

7.8.4. vyplývá-li to z povahy věci (např. životnost).

7.9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady na prodávané zboží a poskytované služby ve lhůtě 24 měsíců, není-li stanoveno jinak např. čl. 7.8. a 7.19. (12 měsíční záruční lhůta u použitého zboží) či jde o prodlouženou záruku (dále jen “záruční doba, ZD“). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím; při odeslání zboží, začíná běžet od dojití věci do místa určení.

7.10. ZD se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně (to neplatí u neoprávněné reklamace). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nové, ZD začne běžet nanovo od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen věc převzít.

7.11. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů* od převzetí zboží prodejci, a popsat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady (popřípadě fotografii) a návrh na vyřízení reklamace. **

* V PŘÍPADĚ DODÁNÍ DOPRAVCEM, REKLAMACI UPLATNĚTE NEJPOZDĚJI NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PO DODÁNÍ U ZPROSTŘEDKOVATELE ZÁSILKOVNY.

** V PŘÍPADĚ VADY NA ZBOŽÍ OSOBNĚ VYZVEDNUTÉHO V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO, JE KUPUJÍCÍ POVINEN OZNÁMIT TUTO SKUTEČNOST PÍSEMNĚ ČI ELEKTRONICKY NA EMAIL HOUSKOVAL@EMAIL.CZ A TO TENTÝŽ PRACOVNÍ DEN, ZBOŽÍ NESMÍ BÝT POUŽITÉ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE BOHUŽEL NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

7.12. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.13. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat Českou poštou na fakturační adresu prodávajícího: Lucie Housková, Hněvotín 494, 783 47 Hněvotín. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

7.14. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a kopii nákupního dokladu, volba způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující-spotřebitel může prokázat a doložit uvedené skutečnosti i jinak, např. výpis z bankovního účtu o koupi zboží. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, popř. i dokladu o reklamaci (stejné sériové číslo jako na reklamovaném zboží). Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávněn ho odmítnout k reklamačnímu řízení (viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., v platném znění).

7.15. V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje čl. 7.7. (dále jen “vada”), tzv. jde o podstatné porušení smlouvy (§ 2002/1 a § 2106), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, dodáním chybějící části, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Na přiměřenou slevu má kupující nárok i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Tento odstavec neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Vada věci, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne jejího převzetí, se považuje za již existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

7.16. Kupující oznámí volbu nápravy při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže jde o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.17. Jedná-li se o nepodstatné porušení smlouvy (§ 2107), má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, či odstranit právní vadu; jiné vady může odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.18. V případě, že prodávající vadu věci neodstraní včas nebo odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či od smlouvy odstoupit. Změnu volby může Kupující změnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobně platí i pro vady, které znemožňují řádné užívání věci pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7.19. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (např. použité, poškozené, nekompletní atd.). Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch (např. drobná změna odstínu vlivem laku, tepla, chemických účinků barev atd.)*. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití (např. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodborným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností, kdy vada je způsobena opotřebením z důvodu obvyklého užívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

7.20. Reklamované zboží bude testováno jen na písemně vytknuté závady.

7.21. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu je možné prodloužit po domluvě s kupujícím- spotřebitelem s podmínkou, že takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná- li se o případ kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.22. O průběhu a vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, popř.telefonicky či písemně. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení je kupující povinen uhradit částku za uskladnění zboží.

7.23. Kupující má právo na úhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně (např. poštovné). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel navíc právo na úhradu přímých nákladů souvisejících s odstoupením.

7.24. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad o uplatnění/přijetí reklamace a prokázat svou totožnost. Prodávající zároveň vydá kupujícímu doklad o uplatněné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.25. V případě zamítnutí opravy pro neoprávněnost uplatnění, může prodávající se souhlasem provést placenou opravu. Před opravou bude kupující informován o ceně opravy, rozsahu a nutné době, a to vše na základě písemné servisní smlouvy.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2. Kupující dále bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně jeho fotografií je chráněno autorským právem. Kupující souhlasí s uveřejněním fotografií jím zakoupeného zboží na webu prodejce, internetu, propagačních materiálech apod., není- li výslovně stanoveno jinak.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. MLČENLIVOST A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

9.1. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích („důvěrné“), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 NOZ v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

9.2. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

9.3. Veškeré prodávajícím vyrobené/úprava zboží, reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znění. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, fax, telefon apod.).

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, není-li stanoveno jinak.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník v platném znění.

14.2. Smluvní strany ujednávají, že rozhodným právem, kterým se řídí právní vztahy smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy (smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek) i právní vztahy smluvní takto v nich výslovně neupravené, je právní řád ČR. Soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím podle těchto smluv a OP nebo v souvislosti s nimi je obecný soud prodávajícího (zhotovitele) (tedy paní Lucie Houskové).

14.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.5. Platné OP jsou k dispozici na prodejně prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn OP doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu. Změnit OP lze i jednostranně, druhé straně se tato změna oznámí písemně co nejdříve a ta je oprávněna možnost změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 15 dní od doručení (§ 1752 NOZ). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

14.6. Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a není přístupná.

14.7. Smlouva a ostatní dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce, není-li stanoveno jinak.

14.8. Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování: Lucie Housková, Hněvotín 494, 783 47 Hněvotín. Fakturační adresa: Lucie Housková, Hněvotín 494, 783 47 Hněvotín, adresa elektronické pošty houskoval@email.cz, telefon +420 775 070 050. Webové stránky https://www.fairly-local.cz

 

Tyto OP nabývají platnosti dne 24. 3. 2020 a v plném rozsahu ruší předchozí OP.

 

V Hněvotíně dne 24.3.2020